1996. STAMPEDO (Zagreb)

1997. PUN KUFER (Zagreb)

1999. ĐUBRIVO (Split)

2000. MEGABITCH (Pula)

2001. POPPINS (Rijeka)

2002. ELEKTRIK BUTTSHAPERZ (Varaždin)

2003. THA B INSIDE (Rijeka)

2004. TRANZISTOR (Zagreb)

2005. ADASTRA (Zagreb)

2006. MINIMUM SYSTEM REQUARIMENT (Zagreb)

2007. SAKE (Pula) i HEROINA (Zagreb)

2008. VALUNGARI (Zagreb)

2009. DOSH LEE (Zagreb)

2010. NEW LEVEL (Zagreb)

2011. RADIO AKTIV (Pula)

2012. PIŠTOLJ NA GUMENE METKE (Sisak)

2013. MANGORA (Zagreb)

2014. SOUL RADIO (Karlovac)

2015. MR.ALBINO ( Zagreb)

2016. TIGHT GRIPS (Karlovac)